Een aanvraag voor een Energietuin

Als coöperatie willen we graag transparante en eerlijke mogelijkheden voor leden van de Coöperatie om energie op te wekken, op te slaan en onderling uit te wisselen. Mede hierom hebben we meegedaan aan een uitvraag van de gemeente t.a.v. 100Ha zonnevelden. We zouden graag als wijk dit initiatief gebruiken om samen zonne-energie te produceren op een locatie direct grenzend aan onze wijk. Uitgangspunt daarbij is de combinatie van twee belangrijke thema’s die in de Wijkvisie 2030 van de Wijkraad Sparrenburg naar voren komen en vaak tegenover elkaar staan. In de eerste plaats betreft dat de duurzame ontwikkeling van de wijk en de transitie van de lokale energievoorziening in dat verband. Een tweede belangrijke thema dat veel bewoners aanspreekt is het behoud, de ontwikkeling en verbetering van de natuur in en rondom onze wijk. Het gaat ons dus nadrukkelijk om de combinatie: natuurherstel èn duurzame energievoorziening. Het een hoeft het ander namelijk niet uit te sluiten.

Biodiversiteit & Energie

In de Energietuin worden verschillende functies gecombineerd. Het is zowel een zonnepark als een natuurpark. In plaats van monocultuur wordt nu op één locatie lokale groene stroom opgewekt, natuur ontwikkeld en groeit de biodiversiteit. Het combineren van deze verschillende functies maakt dat de Energietuin het ‘energie landschap’ van de toekomst is.

Natuur & Energie

Dit initiatief is een goed voorbeeld van de combinatie natuurherstel èn duurzame energievoorziening. Het Sprokkelboschveld wordt sinds kort niet meer verpacht met een agrarische bestemming. Sprokkelboschveld kan deel uitmaken van een groter gebied met de bestemming natuur en als zonneveld kan het Sprokkelboschveld ook voeten geven aan bewonersparticipatie en een bron van inkomsten zijn bij inrichting en beheer van dat grotere geheel.

Onze achtertuin

Doel van de Coöperatie is echter vooral ook weer “energie” terug te geven aan de gemeenschap door andere maatschappelijk initiatieven in de buurt te steunen en met elkaar te verbinden. Inrichting en beheer van ‘onze achtertuin’ neemt daarbij en prominente plaats in. Met dit zonnepark naast de volkstuin lijken belangrijke stappen gezet te kunnen worden om de Natuur- en landschapsvisie verder in praktijk te brengen en bij te dragen aan duurzaam beheer en onderhoud van de omgeving

Natuurontwikkeling bij zonnepanelen.

Uit recent onderzoek van Wageningen Universiteit wordt duidelijk dat de kansen voor natuurontwikkeling bij zonnevelden nog maar nauwelijks benut worden. Zonnepanelen kunnen bijdragen aan het verhogen van biodiversiteit, waarvan vooral vegetatie, insecten en bepaalde soorten vogels profiteren. Dat effect is in grote mate afhankelijk van de uitgangssituatie en het verschralingsbeheer dat gedurende meerdere jaren wordt uitgevoerd. Op voormalige bemeste graslanden – zoals ook onze projectlocatie op het Sprokkelboschveld – worden aanvankelijk de minste bijzondere soorten aangetroffen. Door een ecologische inrichting en extensief beheer van het zonneveld, aangelegd in een gebied met lage natuurwaarden en door intensieve landbouw uitgeputte bodems kan een groene plus op het leefgebied van akkervogels worden gezet en zou de bodemkwaliteit verbeterd kunnen worden. Vooral de stand, hoogte en het aantal zonnepanelen is daarbij bepalend. Vaak blijft echter onduidelijk hoe het landschap wordt meegenomen in de plannen voor ruimtelijke inpassing. Wij willen expliciet onderzoek hoe met het plaatsen van zonnepanelen ook de verdroging van het gebied kan worden tegengegaan. Wij gaan daarvoor met een aantal milieu organisaties samenwerken.

Energie in de buurt: Groen en energie

Een Energie tuin bij jou in de buurt

Wil je meewerken aan het opzetten van de Energie Tuin geef je dan op en stuur ons een mail door onderstaand formulier in te vullen

Uitgangspunt: Energie en groen samen in de buurt, inspireren, kennis en ervaring delen.


MAIL ONS

om je aan te melden om de energietuin in Sparrenburg op te zetten

    * Verplicht