Wie zijn we

Ons website adres is: https://sparrenburg.energiecentrale.org.

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons Privacy beleid aangepast.
Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij van het grootste belang. Daarom verzamelen, gebruiken en verwijderen wij uw gegevens zorgvuldig en volledig in lijn met de wet- en regelgeving. Hieronder kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg?

Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg verzamelt de volgende persoonsgegevens van haar leden:
• naam
• adres
• woonplaats
• telefoonnummer
• emailadres
• bankrekeningnummer
• ean-code (voor deelnemers postcoderoos project)
• energiemaatschappij
• klantnummer bij energiemaatschappij

Voor welke doeleinden verwerkt Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg persoonsgegevens?

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?Wanneer doen wij dit?
1. Lid worden
Als u zich aanmeldt als lid van Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg slaan wij onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.
Zo kunnen wij u informeren over het lidmaatschap en u op de hoogte stellen onze activiteiten. Ook kunt u aangeven of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
Als u lid wordt van Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg.
 
Op basis van de uitvoering van de lidmaatschap afspraken.
 
De nieuwsbrief op basis van toestemming.
 
2. Participeren in een productieproject
Als u participeert in een productieproject, slaan wij naast de persoonsgegevens m.b.t. het lidmaatschap additioneel bankrekeningnummer, ean-code en uw energiemaatschappij op.
 
Als u participeert in een productieproject
 
Op basis van de uitvoering van de overeenkomst.
3. Nieuwsbrief
Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief.
Na het aanmelden voor een nieuwsbrief. Op basis van toestemming

Hoe lang bewaart Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg persoonsgegevens?

Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan nood-zakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgege-vens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.
Zo zal Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg bijvoorbeeld bij afmelding op een nieuws-brief of bij uitschrijving als lid, uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn na indie-ning van uw verzoek verwijderen. Dit behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en hieruit voortvloeiende bewaartermijnen.

Deelt Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg persoonsge-gevens met derden?

Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg zal uw persoonsgegevens niet met derden delen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Hoe beveiligt Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiliging. tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Medewerkers van Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Hoe kun kunt u privacy rechten uitoefenen?

Het recht op onder meer inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. De wet kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van deze persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. U kunt op ieder moment bij Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg een verzoek indienen, bijvoorbeeld om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Neem dan contact op met ons via info@sparrenburg.enegiecentrale.org . Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een bijvoorbeeld een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is het mogelijk dat Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg u om meer informatie vraagt om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Wijzigen privacyverklaring

Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op deze pagina. Wij raden u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze privacyverklaring.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 april 2023.