Wegens het opstarten van nieuwe activiteiten bij de Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg U.A. zijn wij op zoek naar een penningmeester.

Vanuit de werkgroep duurzaamheid en de Wijkraad Sparrenburg wordt al langer gewerkt aan het verduurzamen van een ruim gebied binnen de wijk die bij de gemeente bekend staat als Rosmalen Zuid. Onze focus ligt hierbij op de Sparrenburg. We kijken zowel naar onze buurt in totaliteit als naar het straat- en huisniveau.

Op het hogere niveau werkt de Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg U.A. onder meer als 1 van 5 proefbuurten nauw samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarbij verkennen we als buurtbewoners de mogelijkheden van een meer integrale aanpak op het gehele pakket van duurzame energie. Denk daarbij aan isolatie, opwekking, opslag en onderlinge levering van elektriciteit , maar ook aan de voor- en nadelen van een lokaal warmtenet. Dit alles moet een plaats gaan krijgen in de Warmtevisie van de gemeente en in de Wijkvisie 2030 van Sparrenburg.

Op straatniveau sluiten we aan bij de kennis en ervaring die door buurtbewoners al eerder is opgedaan. De eerste collectieve projecten op gebied van woningisolatie en de aanschaf van zonnepanelen zijn inmiddels al afgerond en er gaan er zeker meer volgen.

Taken

De penningmeester woont bij voorkeur zelf ook in de Sparrenburg en:

 • Is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken bij de Coöperatie;
 • Is initiërend t.a.v. het aangaan van financiële verplichtingen;
 • Is operationeel verantwoordelijk voor het doen van betalingen en voor het incasseren van ontvangsten die uit vorderingen voortvloeien;
 • Is verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële administratie op een zodanige wijze, dat daaruit steeds de rechten en de verplichtingen van de Coöperatie kunnen worden gekend;
 • Maakt jaarlijks een financieel verslag op, waarin zijn opgenomen een balans en een exploitatierekening;
 • Stelt in overleg met de voorzitter en de secretaris de jaarbegroting op;
 • Stelt aan de hand van de begroting de budgetten voor de begrotingsposten vast en bewaakt de besteding ervan;
 • Is medeverantwoordelijk voor het bestuursbeleid van de Coöperatie.

Competenties

 • Integriteit
 • Samenwerken
 • Organisatie loyaliteit
 • Flexibele instelling
 • Schriftelijke communicatie
 • Voortgangsbewaking
 • Organiseren eigen werk
 • Impact
 • Discipline

Functie-eisen

De penningmeester heeft het vermogen om analytisch en beleidsmatig te denken, heeft bij voorkeur kennis en ervaring binnen de energiesector, en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in een coöperatieve setting.

De penningmeester heeft aantoonbare ervaring met financieel beheer. Zij/hij heeft een positief kritische instelling en is een stevige gesprekspartner die in staat is om te motiveren en zaken voor elkaar te krijgen. Zij/hij heeft een open blik naar een duurzame toekomst en een warme belangstelling voor het wel en wee in de Sparrenburg.

Interesse?

Belangstellenden worden verzocht per mail te reageren bij de voorzitter van het bestuur info@sparrenburg.energiecentrale.org

#

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *