De overheid werkt aan een wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet. Dit wetsvoorstel beoogt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 te vervangen, nieuwe Europese regelgeving te implementeren en invulling te geven aan afspraken uit het Klimaatakkoord uit 2019. Na het sluiten van de internetconsultatie in februari 2021 is er gewerkt aan een herziening van het wetsvoorstel, waarbij ook de ingediende consultatiereacties zijn meegewogen. De openbare reacties zijn hier te vinden: https://internetconsultatie.nl/energiewet.

Medio november 2021 is een herziene versie van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting toegezonden aan de betrokken toezichthouders voor de formele toets op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (UHT). De onderstaande documenten zijn de UHT-versie van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. Ook is inzichtelijk gemaakt hoe is omgegaan met de ingediende reacties bij de internetconsultatie en wat de resultaten waren van de bedrijfseffectentoets. Meer info en documenten te vinden op: Wetsvoorstel Energiewet (UHT) | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Kijk wat je zelf kan doen t.a.v. energie: Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg – Energiecentrale Sparrenburg

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *